Värdegrund & policys

VÄRDEGRUND & POLICYS

Policys

Alla som vill oavsett nationalitet, religion, ålder, kön, sexuell läggning samt samhällsgrupp får och ska kunna vara med i Växjö Titans.

Idrott för barn ska bedrivas under enkla förutsättningar och vara lekfull och allsidig. Övergången mellan barn- och ungdomsidrott ska ske successivt. De som har talang och ambition att satsa på eliten ska ges möjlighet att göra det.

Etik och Rent spel

En känsla för ärlighet och rent spel ligger i kampsportens natur. För en del är dock idrottens regler inte självklara. Här kan aktiva, föräldrar och idrottsledare hjälpa till. Kamratskap och rent spel handlar mycket om attityder och värderingar. Alla har här ett ansvar för att diskutera och fundera över sin egen ståndpunkt.

På Växjö Titans tar vi hand om varandra. Vi respekterar varandra – inte på grund av eventuella graderingar eller bälten utan som medmänniskor och klubbkamrater. Ingen är mer värd än den andra.

I barn- och ungdomsgrupperna är en viktig del att prata om hur man uppträder mot varandra såväl i som utanför träningslokalen. Detta är samtal som vi också har med föräldrarna. Vi accepterar inga föräldrar som vill styra sina barns idrottsutövande i tron om att veta deras bästa inför en kommande karriär som elitutövare. Barnen tränar av fri vilja för sin egen skull. Att ha roligt tillsammans med andra i utövandet är en grundförutsättning för att bli bra i sin idrott.

Kampsport är i många fall sporter med mycket och nära fysisk kontakt. Detta både främjar och förutsätter ett avslappnat förhållningssätt till varandra. Detta förhållande bygger på tillit och respekt.

Mångfald och integration

Det finns ingen annan fritidsverksamhet som engagerar så många invandrarungdomar som idrotten och kanske särskilt kampsporten. Många av Växjö Titans aktiva är nya svenskar – det tillhör vår vardag. Det har alltid varit en självklarhet att alla nationaliteter är välkomna!

Vi accepterar ingen rasism, ej heller konflikter på grund av olika religioner, etnisk tillhörighet et cetera.

Människor med fysiska eller psykiska funktionshinder är givetvis välkomna i Växjö Titans. Vi kan dock inte anpassa vår träning efter dessa utan man får i så fall vara med på samma premisser som alla andra och på det sätt man kan. Det finns dock flera exempel på fysiskt funktionshindrade som lyckats riktigt bra i exempelvis Brasiliansk Jiu-Jitsu.

Vad våra medlemmar har för sexuell läggning är inte vår ensak, men vi hoppas att vi har en miljö och ett klimat där man känner att man kan vara sig själv – oavsett med vem, eller vilka, man väljer att dela sitt liv med. Växjö Titans jobbar aktivt med HBTQ-frågorna och vi tycker att det är dags att vi i idrottsvärlden tar vårt ansvar när det gäller detta.

När man pratar om mångfald får man inte glömma hur viktigt det är att blanda unga och lite äldre. Vi har medlemmar från 6 till 50 år.

Jämställdhetsplan

Jämställdhet innebär att kvinnor och män ges lika rättigheter och förutsättningar. På Växjö Titans drivs ett medvetet och systematiskt arbete i genus- och jämställdhetsfrågan. Hos oss i Växjö Titans är det självklart att:

 • flickor och pojkar, kvinnor och män, ges lika möjligheter att utöva sin idrott
 • kvinnlig och manlig idrottsutövning värderas lika och prioriteras på ett likvärdigt sätt
 • kvinnor och män har lika stort inflytande i beslutande organ
 • både kvinnors och mäns kunskaper, erfarenheter och värderingar tas tillvara och får påverka idrottens utveckling
 • arbetsformer och fördelning av uppdrag utformas så att kvinnor och män får lika stora möjligheter att medverka.

Växjö Titans arbetar aktivt för att få fler tjejer till klubben. När vi letar efter gästtränare söker vi aktivt efter att hitta kvinnliga sådana. Vi accepterar inga som helst ”machoattityder” och informerar samtliga medlemmar om vårt jämställdhetsarbete.

Drogpolicy

Vi i Växjö Titans sätter gemenskap, kamratskap och social fostran före idrottsliga prestationer. Det är viktigt att de barn och ungdomar som tränar i klubben utvecklas både i sitt idrottande och i sportsligt uppträdande såväl i och utanför lokalen. Hur vi som vuxna och ledare agerar mot våra barn och ungdomar är viktigt i denna utveckling. I syfte att verka som förebild har vi som ett led i detta arbete antagit en drogpolicy.

Vi måste också vara medvetna om att allmänhet och media ställer högre krav på oss  än på gemene man när det gäller förhållandet till droger. Kampsporten är inte så sällan ett omdebatterat ämne. Det innebär att det är av stor vikt att vi i klubben tänker på att vi alltid uppträder därefter – inte minst på grund av vårt stora engagemang som nattvandrare i samarbete med Växjö Kommuns UnIC-team.

Tobak
 • Tobaksförbud gäller i anslutning till klubblokalen. Gäller även föräldrar och besökande.
Alkohol
 • Vi tillåter inte att våra medlemmar brukar alkohol under verksamhet som arrangeras/sanktioneras av Växjö Titans.
 • I samband med barn- och ungdomsverksamhet gäller även ovanstående regler för ledare, föräldrar och övrig publik.
 • Vi accepterar inte att medlemmar eller ledare kommer bakfulla till verksamhet arrangerad/sanktionerad av Växjö Titans.
Doping och Narkotika
 • Allt bruk och även hantering av doping och narkotika är förbjudet enligt svensk lag och därmed alltså helt oacceptabelt. Detta får inte förekomma i vår verksamhet.
 • Växjö Titans är diplomerade i Länsstyrelsens projekt 100% Ren träning
Miljöpolicy

Miljöfrågorna är en självklar del i Växjö Titans verksamhet. Vi väljer miljömärkta städprodukter, tvättmedel, papper och andra förbrukningsartiklar. Vid tävlings- och lägerverksamhet samåker vi och väljer tåg där det är möjligt.

Frukt, kaffe, dricka och andra livsmedel som klubben köper in till möten, läger och andra tillfällen ska i första hand vara KRAV- och rättvisemärkta. Vi informerar våra medlemmar och gäster om våra miljöval. Kampsportföreningen Växjö Titans är definitivt en del av Europas grönaste stad!

Vad händer om man inte följer riktlinjerna?

 • Om vi upptäcker att reglerna i våra policys inte följs uppmärksammar vi personen i fråga på våra riktlinjer. Vid fall med inblandade under 18 år konaktar vi även målsman.
 • Vid upprepade förseelser beslutar styrelsen om vad påföljden blir.
 • Vi i Växjö Titans vill, så långt det kan undvikas, inte utesluta någon med drogproblem. Vi vill istället finnas som stöd och hjälp för de som behöver. Inom klubben finns en bred kompetens i  arbete med barn och ungdomar samt även med personer med missbruksproblematik.
 • Skulle det förekomma försäljning, brukande eller förespråkande för doping eller narkotika på klubben kommer dock de inblandade att bli uteslutna med omedelbar verkan.

När det gäller doping så kan klubben få besök av dopingkontrollanter, eftersom vi är medlemmar i Riksidrottsförbundet. Samma sak gäller på tävlingar. Skulle doping uppdagas vid en sådan kontroll är det inte klubben som beslutar om sanktioner (till exempel avstängning från tävlande), det gör Svenska dopingkommissionen.

Du som tävlar och som tar någon receptbelagd medicin (till exempel astmamedicin, insulin eller allergimedicin) måste ansöka om dispens. Mer information om detta, och vilka läkemedel som är dopingklassade hittar du här

 

Integritetspolicy

Det är viktigt för oss att du känner dig trygg med hur vi hanterar dina personuppgifter. Den nya dataskyddsförordningen GDPR som trädde i kraft den 25 maj i Sverige och resten av EU gör det tydligare vilka rättigheter du har som medlem, och vilka skyldigheter vi har som förening. GDPR ersätter den gamla personuppgiftslagen (PUL).

Mycket i den nya lagen är samma som tidigare, men GDPR ställer högre krav på oss och sätter fokus på de rättigheter du har som medlem. Vi vill vara öppna med hur vi samlar in, behandlar och delar med oss av personuppgifter. Om du vill veta mer om hur vi behandlar dina personuppgifter hittar du vår integritetspolicy på titans.se.

Den nya GDPR-lagen innebär egentligen inte så stor skillnad mot hur vi på Växjö Titans har gjort innan. Vi har dina personuppgifter som du lämnar när du blir medlem, det vill säga personnummer, adress, telefonnummer och e-postadress i Idrottonline, där de måste finnas för att vi ska kunna registrera närvaro, söka bidrag samt för att du, om du blir skadad på träning eller tävling, ska kunna visa för försäkringsbolaget att du är medlem och tränar hos oss.

När du betalar medlemsavgiften accepterar du villkoren för medlemskap i föreningen – det har uppstått ett avtal mellan dig och föreningen. Du som är under 18 år måste ha med en förälder/vårdnadshavare för att kunna bli medlem. Du hittar vårt medlemsavtal under fliken Om – Bli medlem.

Hela vår integritetspolicy kan du ladda ner här

 

Titans värdegrund

• Vi strävar efter ständig utveckling. Både av individ (egen och andras), förening och sport.

• Vi visar våra träningskamrater, motståndare, ledare och domare respekt.

Vi är goda förebilder både på och utanför klubben.

• Samhörighet och trygghet är något vi skapar tillsammans. På Titans ska man känna sig trygg, sedd och accepterad oavsett könsuttryck, etnicitet, religion, utseende och sexuell läggning. Bakom varje individ står ett helt lag.

• Ansvar är något alla förväntas ta, för vår egen och för andras utveckling. Alla har ett ansvar att följa policys och regler samt att värna om vår förening och våra sporter.

Vision

Vår vision är att erbjuda glädje och utveckling för så många som möjligt, så länge som möjligt. Växjö Titans ska vara det självklara valet för dig som vill träna modern kampsport på ett framgångsrikt, roligt och säkert sätt. Vi kombinerar bredd med elit. I Växjö Titans kan alla växa – både på och utanför mattan, i och utanför ringen och buren.